_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กำหนดส่งแผนยุทธศาสตร์ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
กำหนดส่งแผนยุทธศาสตร์ภายในวันที่
       จัดทำรูปเล่ม  ดังนี้
๑. ปก
๒. สารบัญ
๓. แบบสรุปโครงการ เสนอผู้บริหารอนุมัติ
๔. ข้อมูลทั่วไป
๕. แผนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ รพ.สต
       จัดทำรูปเล่ม  ดังนี้ 

๑. ปก  

๒. สารบัญ  

๓. แบบสรุปโครงการ เสนอผู้บริหารอนุมัติ  
๔. ข้อมูลทั่วไป
๕. แผนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ รพ.สต
๖. ทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม
๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ , ๒, ๓ ...  (แก้ไขเป็น รพ.สต. แต่ละแห่ง)
๘. ส่วนที่ ๑ แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและงานสาธารณสุขตามปัญหาเฉพาะพื้นที่ ระดับตำบล 
๙. ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขตามนโยบาย 
รายละเอียด อยู่ใน Locer 


From"Mr.Prapas"


ข่าวโดย : Nobitato
อ่าน 1996 ครั้ง
วันที่ 20 มกราคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:31:52:PM